Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Krížo Snoubordingový inštruktorský kurz 10 92
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 2
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Mgr. Klaudia Kráľová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 86
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
PaedDr. Oľga Bolčíková Textový editor OpenOffice.orgWriter 6 122
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Odborný článok: "Námety na vyučovanie matematiky" 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Baltík - programovanie na základnej škole 0
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Eva Dubovcová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 84
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Dáša Gregorová Rozširujúce štúdium na vyučovanie predmetu anglický jazyk a literatúra 60 60
Mgr. Zuzana Holubcová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 68
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Mgr. Iveta Chomová Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8 64
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Mgr. Tomáš Chyľa Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy 6 36
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Zuzana Lietavcová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 39
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Ľubica Ollerová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 37
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Ľuboš Panuška Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 63
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
PaedDr. František Patay Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12 74
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Martina Piatková Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení 6 36
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Martina Sekanová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 75
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Katarína Sujová Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy 17 42
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Danica Sýkorová Finančná gramotnosť do škôl 10 73
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
RNDr. Iveta Štefančíková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 78
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Monika Vonderčíková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25


© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
    Základná škola
    P. Mudroňa 3
    036 01 Martin
  • 043/4230059

Fotogaléria